สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 23
44.192.xx.xx
139.99.x.xxx
192.99.xx.xx
216.244.xx.xxx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 23
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
09:27 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,410
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 386,773
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ข้อมูลนักเรียน5. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ) ดังนี้
1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 226 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

อ.2                                        

ุ6

11

8

9

14

20

รวม

17

17

34

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

13

9

14

23

10

12

10

5

8

6

12

15

23

14

22

29

22

27

รวม

81

56

137

ม.1

ม.2

ม.3

12

12

11

7

6

7

19

18

18

รวม

35

20

55

รวมทั้งหมด

133

193

226

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คน
4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ 25 คน
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 21 คน
7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 22 คน
8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1:15
9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) - คน
10) สถิติการขาดเรียน/เดือน 2 วัน
11) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
• สร้างวัสดุจากภาพ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• กิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและจับใจความ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ประติมากรรมนูนสูง ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กำหนด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพลายไทยลงสีเอกรงค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เการจิตกรรมภาพไทยลงสี ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เดาะตะกร้อชาย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

• ทักษะคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแต่งคำประพันธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• วาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Crossword Game ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Quiz ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับช่วงชั้นที่ 3 รางวัลระดับดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (18509 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school