สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 10
44.192.xx.xx
3.141.xxx.xx
121.184.xx.xxx
37.115.xxx.xxx
173.44.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 10
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
10:15 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,738
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 387,101
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ข้อมูลบุคลากร

  


                                                     บุคลากร  (สายผู้บริหาร)
  ชื่อ-สกุล
นางพิสมัย อรุณโน
ตำแหน่งเลขที่
8158
ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาโท  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาระงาน/กลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog | |Gallery | |Facebooks | |web | ]
หมายเหตุ
 -

  ชื่อ-สกุล
นายประพันธ์  ทุมรินทร์(นาย)
ตำแหน่งเลขที่
7634
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
บริหารงานบุคลากร
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [|Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธศึกษาปีที่ 1)  สอนกลุ่มสาระศิลปะ,วิทยาศาสตร์ ชั้นม.1-3
                                        บุคลากร(สายผู้สอน)ครูประจำการ/ครูอ้ตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง)/จทน.ธุรการ/นักการ
  ชื่อ-สกุล
นายวิทยากร  ดิษฐเนตร(แนท)
ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานกิจการนักเรียน/งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line: nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้นป.4-6
  ชื่อ-สกุล
นายเอนก  ชาวไธสง(หนิง)
ตำแหน่งเลขที่
7675
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาระงาน/กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : chowthaisong@gmail.com/ ID Line : chaothaisong     
Social Network : [  |Blog | |Gallery | |Facebooks | |web | ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ-
ศิลปะ-สุขฯพละ ชั้นป.4-6และม.1-3 
  ชื่อ-สกุล
นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ(ไพ)
ตำแหน่งเลขที่
10424
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาระงาน/กลุ่มงาน
-
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม,ประวัติฯ,งานบ้าน ชั้นม.1-3 
  ชื่อ-สกุล
นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์(นา)
ตำแหน่งเลขที่
3630
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานกิจการนักเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครุประจำชั้นศึกษาปีที่ 6)  สอนกลุ่มสาระภาษาไทย,ดนตรี-นาฎศิลป์ ชั้นป.4-6
  ชื่อ-สกุล
นางประนอม  ทมโคตร(อ๋อย)
ตำแหน่งเลขที่
7641
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานการเงินโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
 หมายเหตุ สอนในระดับปฐมวัย  (ครูประจำชั้นอนุบาล1)
  ชื่อ-สกุล
นางประนอม  ทุมรินทร์(นอม)
ตำแหน่งเลขที่
7629
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)มหาวิทลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
การเงินสวัสดิการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สอนทุกกลุ่มสาระ
  ชื่อ-สกุล
นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์(อาง)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ. วิชาเอกประถมศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุรการในอาคารสำนักงานโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line: nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) สอนทุกกลุ่มสาระ
  ชื่อ-สกุล
นางภัทรวดี โพธินาแค(อ้อย)
ตำแหน่งเลขที่
7557
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานการเงินโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line: nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.1-ม.3
 ชื่อ-สกุล
นางกนิษฐา   นบนอบ (ปุ๊ก)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาระงาน/กลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3) สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ชั้นม.1-3
 ชื่อ-สกุล                 
นางสาวรุจิรัตน์  ไตรทรัพย์(เป่)
ตำแหน่งเลขที่
8041
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานอาหารกลางวันโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail ::Chine.du@hotmail.com ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
 ชื่อ-สกุล
นายวรเมธ  ไชยวารี (บุ๊ค)
ตำแหน่งเลขที่
7806
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานพัสดุโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail ::ฺBookbookbig_2535@hotmail.com ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สอนชั้นม.1-3
 ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (ดาว)
ตำแหน่งเลขที่
8396
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานวิชาการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail ::Daosiri2015@gmail.com ID Line: nongkhorkrulurat Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้นม.3   สอนระดับชั้นป.4-6และม.1-3
 ชื่อ-สกุล
นายอนวัส  โพธิ์พิธี (เจน)
ตำแหน่งเลขที่
5774
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานพัสดุโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail ::Anawat jene@gmail.com ID Line: nongkhorkrulurat Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้น.....
 ชื่อ-สกุล
นางสาวธิษณา พิลาล้ำ(มาย)
ตำแหน่งเลขที่
119865
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(ครฺคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานการเงินโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail ::thitsana1989@gmail.com ID Line: nongkhorkrulurat Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ชื่อ-สกุล
นายวรวุธ   สิมสีดา (วุด)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ลูกจ้างชั่วคราว (งยประมาณสพฐ.)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี  วิชาเอกประถมศึกษา
(ค.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุระการในโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
-
 ชื่อ-สกุล
นางสาวอรนุช  แสนดี(หนึ่ง)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณสพฐ.)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ภาระงาน/กลุ่มงาน
ครูสอนเด็กพิเศษโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
สอนเด็กพิเศษระดับประถมศึกษา
 ชื่อ-สกุล
นายไกรศร โยยรัมย์(โทน)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูวิกฤติ  ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณสพฐ.)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา)มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานกิจการนักเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx    ID Line : nongkhorkrulurat   
Social Network : [  |Blog| |Gallery||Facebooks||web]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)  สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญารัตน์ สังวาลรัมย์(ชมพู่)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว  (งบประมาณโรงเรียน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์)

ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชั้นป.4-6
  ชื่อ-สกุล
นายภรภัทร แก้วโพธิ์(ลูกปลา)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
พุทธศาสตร์บัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : xxxxxxxxxx 
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญทัน  วัลวาล(บาน)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว  (งบประมาณโรงเรียน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาระงาน/กลุ่มงาน
(แม่ครัวโรงเรียน)
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : xxxxxxxxxx 
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 -
    ชื่อ-สกุล
-
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
นักการภารโรง  (งบประมาณโรงเรียน)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ชั้นประกาศณียบัตรชั้นสูง ปวส.สาขาช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า
ภาระงาน/กลุ่มงาน

โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 ยังไม่มีตำแหน่ง(ว่าง)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (21266 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school