สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 24
44.192.xx.xx
192.99.xx.xx
54.36.xxx.xx
5.189.xxx.xx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 24
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
09:25 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,391
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 386,754
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ข้อมูลชุมชน

 เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

     1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา  หมู่ที่ 8  บ้านหนองเกาะ  หมู่ที่  12  บ้านหนองเกาะแก้ว  หมู่ที่  4  บ้านสระกระจาย  มีประชากรประมาณ   5,000  คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่  สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ  ที่ทำการเทศบาลตำบลศรีสตึก  และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา  ทำสวนยางพารา   และทำไร่อ้อย   อาชีพรองลงมาคือ  การเลี้ยงวัว-โค  การค้าขาย  และอาชีพรับจ้าง  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตบริการ  3  วัด  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่าง ๆ  วันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญของชาติ
     2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  8,000  บาท
     3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง  เช่น โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  วัด  ศูนย์ทดลองยาง  ที่ทำการบริหารส่วนเทศบาลตำบลศรีสตึก  และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน

ประชากร
      ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  282  คน  แยกเป็นชาย   จำนวน 148  คน  และหญิง จำนวน  132  คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จำนวน   285  คน  หรือร้อยละ  70   ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่  1   จำนวนประชากรของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง
ตำบล / ชื่อบ้าน

ร้อยละประชากร

จำนวนประชากร  (คน)

รวม

ชาย

หญิง

ตำบล   สตึก

100

9,790

4,896

4,894

1.  บ้านหนองเกาะพัฒนา

100

792

372

420

2.  บ้าน หนองเกาะแก้ว

100

691

355

336

3.  บ้านหนองเกาะ

100

646

346

300

4.  บ้าน สระกระจาย

100

409

202

207

รวมทั้งหมด

100

12,328

6,171

6,157

ที่มา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล  ณ  เดือน ธันวาคม  2556

ลักษณะภูมิประเทศ 
         ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน  บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้  
พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม  ใกล้เขตชุมชน หมู่บ้าน  สถานที่ราชการการคมนาคมขนส่ง   ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)    มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านหนองเกาะ  ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย สตึกเป็นถนนสาย ห้วยราช  (ลาดยาง)  2  ช่องทางการจราจร

การเศรษฐกิจ
          สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)    ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย พืชไร่   และการทำนา)  พืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ มันสำปะหลัง พริกไทย ยางพารา อ้อย ข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์(สุกร) เป็นต้นส่วนสาขาการประมง  ได้แก่ กุ้ง ปลา หอย และตะพาบน้ำ เป็นต้น  สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป และอุตสาหกรรมสาขาบริการ  ตามลำดับ  ทั้งนี้  จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2555  ซึ่งมีจำนวนประชากรที่มีงานทำและมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  98.67    ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   8,000  บาท  และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้

             ชื่อบ้าน หนองเกาะพัฒนา  (หมู่ที่14)       จำนวน         8,000      บาท
             ชื่อบ้าน หนองเกาะแก้ว  (หมู่ที่12)          จำนวน         7,500      บาท
             ชื่อบ้าน หนองเกาะแก้ว  (หมู่ที่ 8)           จำนวน         7,000      บาท
             ชื่อบ้าน สระกระจาย  (หมู่ที่4)                จำนวน         5,000      บาท

การสาธารณสุข
         ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ  มีจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้
            โรงพยาบาลชุมชนรัฐบาล             1              แห่ง
             สถานีอนามัย                        1              แห่ง
            คลินิกทุกประเภท                      -              แห่ง

สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา 2557
การนับถือศาสนา

          ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2   ตามลำดับ   และประชากรที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ

                         1.   เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ                            -    ตารางกิโลเมตร
                         2.   ประชากรทั้งหมด (นับถึง  ธันวาคม  2556)             12,328     คน
                                -  ชาย                                                   6,171     คน
                                -  หญิง                                                  6,157     คน         
                                -   บ้านหนองเกาะพัฒนา                                   792     คน

หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ

                                -   บ้านสระกระจาย                                       409        คน
                         3.   จำนวนบ้านทั้งหมด                                         -        ครัวเรือน
                         4.   การปกครองและการบริหาร
                               -  หมู่บ้าน                                                    4           แห่ง
                               -  องค์การบริหารส่วนตำบล                                   1           แห่ง

การศาสนา
                               -    จำนวนวัด                                                3            แห่ง
                               -    จำแนกตามสภาพวิสุงคามสีมา                            2            แห่ง
                               -    สำนักสงฆ์                                                -             แห่ง

บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

แหล่งวิชาการนอกระบบ

                       -  โบราณสถานขึ้นทะเบียนแล้ว                             -              แห่ง
                       -  โบราณสถานยังไม่ขึ้นทะเบียน                            -              แห่ง
                       -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                              1              แห่ง
                       -  ศูนย์เยาวชน                                                 1              ศูนย์
                       -  ศูนย์กีฬาประจำตำบล                                      1              ศูนย์
                       -  ศูนย์สาธิตการตลาด                                        2              ศูนย์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (17998 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school