สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 10
44.192.xx.xx
23.100.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
149.3.xxx.xxx
185.191.xxx.xx

  ทั้งหมด: 10
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
09:12 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,268
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 386,631
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2491 โดยมีนายพิณ พงษ์สวัสดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรกอยู่ในความอุปการะของคณะกรรมการอำเภอสตึก โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสตึก11 ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป. 4 โดยมี นายพรหมา พันธ์พินิจ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2497 ทางราชการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ โพธิ์เงิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2520 ทางราชการแต่งตั้ง นายวสันต์ โพธิบัติ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2526 ในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และขยายเป็น 2 ห้องเรียนในปการศึกษา 2536 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาใน ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ใน ปีการศึกษา 2539 ตั้งอยู่ 123 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เป็นโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มโรงเรียน ตำบลสตึก ห่างจาก อำเภอสตึก ประมาณ 2.7 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  ข้อมูลทั่วไป
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดถนนใหญ่สายอำเภอสตึก - อำเภอห้วยราชการสัญจรไปมาและการติดต่อราชการสะดวก การจัดการศึกษาได้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากรประมาณ 3,500 คนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ค้าขาย และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวประมาณ 8,000 บาทต่อปี ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดี สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชนค่อนข้างน้อย

เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่
   1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสระกระจาย มีประชากรประมาณ 5,000 คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา ทำสวนยางพารา และทำไร่อ้อย อาชีพรองลงมาคือ การเลี้ยงโค การค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการ 3 วัด ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ
   2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 8,000 บาท
   3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง เช่น สถานีอนามัย วัด ศูนย์ทดลองยาง ที่ทำการบริหารส่วนตำบล และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน

ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มีประชากร รวมทั้งสิ้น 262 คน แยกเป็นชาย จำนวน 138 คน และหญิง จำนวน 124 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จำนวน 262 คน หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (19589 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school