อัตลักษณ์ เอกลักษณ์/คำขวัญ/นโยบาย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) “มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ร้อยเรียงสู่คุณธรรมของสถานศึกษา”

คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิไตย”