เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านหนองเกาะ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เปลวไฟสีแดง หมายถึง ปัญญาประดุจดังอาวุธที่ก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องพระอาทิตย์ยามเช้า หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ คือ

1. ระดับก่อนประถมศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กราฟิก คำว่า น.ก. หมายถึง อักษรย่อโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความโดดเด่นเป็นผู้นำ ความหมายรวม ผู้ได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองได้ดีแล้ว
สีขาว หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ ปญญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิไตย”

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2491 โดยมีนายพิณ พงษ์สวัสดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรกอยู่ในความอุปการะของคณะกรรมการอำเภอสตึก โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสตึก11 ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป. 4 โดยมี นายพรหมา พันธ์พินิจ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2497 ทางราชการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ โพธิ์เงิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2520 ทางราชการแต่งตั้ง นายวสันต์ โพธิบัติ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2526 ในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และขยายเป็น 2 ห้องเรียนในปการศึกษา 2536 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาใน ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ใน ปีการศึกษา 2539 ตั้งอยู่ 123 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เป็นโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มโรงเรียน ตำบลสตึก ห่างจาก อำเภอสตึก ประมาณ 2.7 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดถนนใหญ่สายอำเภอสตึก – อำเภอห้วยราชการสัญจรไปมาและการติดต่อราชการสะดวก การจัดการศึกษาได้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากรประมาณ 3,500 คนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ค้าขาย และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวประมาณ 8,000 บาทต่อปี ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดี สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชนค่อนข้างน้อย

เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ

ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสระกระจาย มีประชากรประมาณ 5,000 คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา ทำสวนยางพารา และทำไร่อ้อย อาชีพรองลงมาคือ การเลี้ยงโค การค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการ 3 วัด ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 8,000 บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง เช่น สถานีอนามัย วัด ศูนย์ทดลองยาง ที่ทำการบริหารส่วนตำบล และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน