วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการแบบมีส่วนรวมที่ชัดเจน จุดเน้นน้อมนำศาสตร์พระราชา คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียบเรียงสู่มาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาคุณภาพสู่การศึกษาไทย

พันธกิจ (Mission)

2.1 พัฒนาบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสื่อวัสดุอุปกรณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนการสอน
2.3 พัฒนาผู้เรียนเป็น ผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
2.4 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ดีงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.6 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษา
2.7 พัฒนาครูและ บุคคลกรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพเป็นการบริหาร ทั้งระบบเน้นการมีส่วนร่วม
2.9 ส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

3.1 สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 สถานศึกษามีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง
3.3 นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.4 นักเรียนมีคุณธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.6 สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.8 สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.9 สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร อื่น ๆ และ ศิษย์เก่าร่วมกันพัฒนาการศึกษา