ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตสาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ป.1

ผ่าน

87.50

87.50

100

100

100

100

100

93.75

ไม่ผ่าน

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

ป.2

ผ่าน

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ป.3

ผ่าน

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ป.4

ผ่าน

85.00

95.00

100

90.00

100

95.00

100

83.34

ไม่ผ่าน

15.00

5.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

16.66

ป.5

ผ่าน

100

100

100

88.23

100

100

100

94.11

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

11.76

0.00

0.00

0.00

5.88

ป.6

ผ่าน

100

100

100

93.33

100

100

100

93.33

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

6.77

0.00

0.00

0.00

6.77

 

 

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตสาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ม.1

ผ่าน

100

88.00

100

38.46

100

100

64.00

68.00

ไม่ผ่าน

0.00

22.00

0.00

61.53

0.00

0.00

36.00

32.00

ม.2

ผ่าน

96.29

74.67

81.84

96.29

100

62.96

100

70.37

ไม่ผ่าน

3.69

25.92

18.51

3.71

0.00

37.03

0.00

29.62

ม.3

ผ่าน

77.40

77.40

79.08

92.81

100

78.38

75.00

68.70

ไม่ผ่าน

22.59

22.50

20.91

70.17

0.00

21.61

25.00

31.30

 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ยร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา ฯ

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ ฯ

ภาษาต่างประเทศ

ป.1

75.18

74.09

76.59

75.43

79.28

80.90

79.53

79.15

77.51
ป.2

81.85

80.16

80.08

80.88

81.96

86.54

86.73

79.31

82.19
ป.3

78.49

75.45

76.19

80.59

76.47

82.45

78.90

73.55

77.76
ป.4

71.62

69.01

77.30

66.17

76.55

69.40

78.85

65.64

71.81
ป.5

72.53

71.39

72.14

69.59

78.39

71.62

79.02

67.41

72.76
ป.6

79.35

73.23

76.39

74.00

74.01

80.67

76.83

67.20

75.20
ม.1

68.52

67.32

75.52

69.04

80.80

74.56

76.45

72.28

74.16
ม.2

69.88

62.17

66.48

68.07

74.65

76.42

80.02

62.19

69.99
ม.3

67.77

67.77

68.45

67.13

71.92

63.07

75.16

63.33

69.18
รวมเฉลี่ย

73.91

71.17

74.34

72.32

77.11

76.18

79.05

70.00

73.50