ครูรับผิดชอบห้องพิเศษ

** ห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 **

ห้องพิเศษ

ห้องปฏิบัติการพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ
1. ห้องสมุด
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. ห้องภาษาไทย
4. ห้องภาษาอังกฤษ
5. ห้องวิทยาศาสตร์
6. ห้องคณิตศาสตร์
7. ห้องสังคมศึกษา
8. ห้องพลศึกษา
9. ห้องสหกรณ์โรงเรียน
10. ห้องธนาคารโรงเรียน
11. ห้องดนตรี,นาฎศิลป์
12. ห้องศิลปศึกษา
13. ห้องแสดงผลงานทางวิชาการ
14. ห้องประชุมเล็ก
15. ห้องอาคารสำนักงาน
16. อาคารหอประชุม 65 ปี
17. ห้องพยาบาล
1. นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์
2. นายเอนก  ชาวไธสง
3. นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์
4. นางภัทรวดี โพธินาแค
5. นางกนิษฐา   นบนอบ
6. นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์
7. นายอนวัส  โพธิ์พิธี
8. นายไกรศร โยยรัมย์
9. นางสาวธิษณา พิลาล้ำ
10. นางประนอม  ทุมรินทร์
11. นางสุวรรณา โสบุตร
12. นายประพันธ์ ทุมรินทร์
13. นางสาวพรนภา ศรีบุญเรือง
14. นางสาวอรนุช  แสนดี
15. นายวรวุธ   สิมสีดา
16. นายภรภัทร แก้วโพธิ์
17. นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์

มีหน้าที่…ดังต่อไปนี้