โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี

ชั้น (ป.1 – ป.3)  ระดับประถมศึกษา

ชั้น เวลาเรียน (ชั่วโมงต่อปี) รวม
ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุข ศิลป การงาน อังกฤษ ประวัติ พัฒนา

ผู้เรียน

เพิ่ม

เติม

ปีละ
ป.1 200 200 80 80 80 80 40 40 40 120 40 1,000
ป.2 200 200 80 80 80 80 40 40 40 120 40 1,000
ป.3 200 200 80 80 80 80 40 40 40 120 40 1,000

 

 

ชั้น (ป.4 – ป.6) ระดับประถมศึกษา

ชั้น เวลาเรียน (ชั่วโมงต่อปี) รวม
ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุข ศิลป การงาน อังกฤษ ประวัติ พัฒนา

ผู้เรียน

เพิ่ม

เติม

ปีละ
ป.4 160 160 80 80 80 80 80 80 40 120 40 1,000
ป.5 160 160 80 80 80 80 80 80 40 120 40 1,000
ป.6 160 160 80 80 80 80 80 80 40 120 40 1,000

 

 

ชั้น (ม.1 – ม.3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น เวลาเรียน (ชั่วโมงต่อปี) รวม
ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุข ศิลป การงาน อังกฤษ ประวัติ พัฒนา

ผู้เรียน

เพิ่ม

เติม

ปีละ
ม.1 120 120 120 120 80 80 80 120 40 120 200 1,200
ม.2 120 120 120 120 80 80 80 120 40 120 200 1,200
ม.3 120 120 120 120 80 80 80 120 40 120 200 1,200