ข้อมูลชุมชน

 เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา  หมู่ที่ 8  บ้านหนองเกาะ  หมู่ที่  12  บ้านหนองเกาะแก้ว  หมู่ที่  4  บ้านสระกระจาย  มีประชากรประมาณ   5,000  คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่  สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ  ที่ทำการเทศบาลตำบลศรีสตึก  และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา  ทำสวนยางพารา   และทำไร่อ้อย   อาชีพรองลงมาคือ  การเลี้ยงวัว-โค  การค้าขาย  และอาชีพรับจ้าง  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตบริการ  3  วัด  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่าง ๆ  วันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญของชาติ
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  8,000  บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง  เช่น โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  วัด  ศูนย์ทดลองยาง  ที่ทำการบริหารส่วนเทศบาลตำบลศรีสตึก  และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน

ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  172  คน  แยกเป็นชาย   จำนวน 89  คน  และหญิง จำนวน  83  คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จำนวน   275  คน  หรือร้อยละ  70   ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่  1   จำนวนประชากรของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง

ตำบล / ชื่อบ้าน ร้อยละประชากร จำนวนประชากร  (คน)
รวม ชาย หญิง
ตำบล   สตึก 100 9,790 4,896 4,894
1.  บ้านหนองเกาะพัฒนา 100 792 372 420
2.  บ้าน หนองเกาะแก้ว 100 691 355 336
3.  บ้านหนองเกาะ 100 646 346 300
4.  บ้าน สระกระจาย 100 409 202 207
รวมทั้งหมด 100 12,328 6,171 6,157

ที่มา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล  ณ  เดือน ธันวาคม  2563

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน  บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้
พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม  ใกล้เขตชุมชน หมู่บ้าน  สถานที่ราชการการคมนาคมขนส่ง   ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)    มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านหนองเกาะ  ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย สตึกเป็นถนนสาย ห้วยราช  (ลาดยาง)  2  ช่องทางการจราจร

การเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)    ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย พืชไร่   และการทำนา)  พืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ มันสำปะหลัง พริกไทย ยางพารา อ้อย ข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์(สุกร) เป็นต้นส่วนสาขาการประมง  ได้แก่ กุ้ง ปลา หอย และตะพาบน้ำ เป็นต้น  สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป และอุตสาหกรรมสาขาบริการ  ตามลำดับ  ทั้งนี้  จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2563  ซึ่งมีจำนวนประชากรที่มีงานทำและมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  98.67    ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   8,000  บาท  และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้

ชื่อบ้าน หนองเกาะพัฒนา  (หมู่ที่14)       จำนวน         8,000     บาท
ชื่อบ้าน หนองเกาะแก้ว  (หมู่ที่12)           จำนวน         7,500      บาท
ชื่อบ้าน หนองเกาะ  (หมู่ที่ 8)                   จำนวน         7,000      บาท
ชื่อบ้าน สระกระจาย  (หมู่ที่4)                  จำนวน         5,000      บาท

การสาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ  มีจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้
โรงพยาบาลชุมชนรัฐบาล             1              แห่ง
สถานีอนามัย                                 1              แห่ง
คลินิกทุกประเภท                          –              แห่ง

สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา 2563
การนับถือศาสนา

ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2   ตามลำดับ   และประชากรที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ

1.   เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                  –      ตารางกิโลเมตร
2.   ประชากรทั้งหมด (นับถึง  ธันวาคม  2563)           12,328     คน
–  ชาย                                                                               6,171     คน
–  หญิง                                                                             6,157     คน
–   บ้านหนองเกาะพัฒนา                                                   792     คน

หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ

–   บ้านสระกระจาย                                                             409    คน
3.   จำนวนบ้านทั้งหมด                                                      –        ครัวเรือน
4.   การปกครองและการบริหาร
–  หมู่บ้าน                                                                              4      แห่ง
–  องค์การบริหารส่วนตำบล                                                 1       แห่ง

การศาสนา
–    จำนวนวัด                                                                        3      แห่ง
–    จำแนกตามสภาพวิสุงคามสีมา                                      2      แห่ง
–    สำนักสงฆ์                                                                      –       แห่ง

บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

แหล่งวิชาการนอกระบบ

–  โบราณสถานขึ้นทะเบียนแล้ว                                         –       แห่ง
–  โบราณสถานยังไม่ขึ้นทะเบียน                                       –       แห่ง
–  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                          1        แห่ง
–  ศูนย์เยาวชน                                                                   1        ศูนย์
–  ศูนย์กีฬาประจำตำบล                                                    1        ศูนย์
–  ศูนย์สาธิตการตลาด                                                      2        ศูนย์