ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ) ดังนี้

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 170 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ข้อมูลนักเรียนอัพเดท  ล่าสุดเมื่อวันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 (ยุคโควิด 2019)

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง

อ.2

อ.3                                        

7

6

5

9

12

15

รวม 13
14
27

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

6

6

13

5

6

7

10

3

11

12

10

12

16

9

24

17

16
19
รวม 43 58 101

ม.1

ม.2

ม.3

8

7

12

8

2
5

16

9

17

รวม 27 15 42
รวมทั้งหมด 83 87 170

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 7 คน
4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ 15 คน
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 21 คน
7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 20 คน
8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1:15
9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) – คน
10) สถิติการขาดเรียน/เดือน 2 วัน
11) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
• สร้างวัสดุจากภาพ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• กิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและจับใจความ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ประติมากรรมนูนสูง ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กำหนด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพลายไทยลงสีเอกรงค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เการจิตกรรมภาพไทยลงสี ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เดาะตะกร้อชาย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

• ทักษะคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแต่งคำประพันธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• วาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Crossword Game ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Quiz ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับช่วงชั้นที่ 3 รางวัลระดับดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ