ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) ดังนี้

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 161 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ข้อมูลนักเรียนอัพเดท  ล่าสุดเมื่อวันที่ 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2565 (ยุคโควิด 2019)

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง

อ.2

อ.3                                        

8

9

6

5

14

14

รวม 17
11
28

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

7

7

7

13

4

6

9

10

4

12

12

10

16

17

11

25

16
16
รวม 44 57 101

ม.1

ม.2

ม.3

4

8

7

3

7

3

7

15

10

รวม 19 13 22
รวมทั้งหมด 80 81 161

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 7 คน
4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ 15 คน
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 21 คน
7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 20 คน
8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1:15
9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) – คน
10) สถิติการขาดเรียน/เดือน 2 วัน
11) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
• สร้างวัสดุจากภาพ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• กิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและจับใจความ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ประติมากรรมนูนสูง ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กำหนด ระดับช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การวาดภาพลายไทยลงสีเอกรงค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เการจิตกรรมภาพไทยลงสี ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• เดาะตะกร้อชาย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

• ทักษะคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การแต่งคำประพันธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• โครงงานภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• วาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• ร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Crossword Game ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• Quiz ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
• การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับช่วงชั้นที่ 3 รางวัลระดับดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ