ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นายประพันธ์ ทุมรินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นางสุวรรณา โสบุตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์