สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไกรศร โยยรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเอกพงศ์   อมรินทร์ 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา