สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนวัส  โพธิ์พิธี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม