ภาษาต่างประเทศ

นางภัทรวดี โพธินาแค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภรภัทร แก้วโพธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ