ภาษาไทย

นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย