วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนิษฐา   นบนอบ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก   ชาวไธสง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรนภา  ศรีบุญเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี