วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนิษฐา   นบนอบ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรนภา   ศรีบุญเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี