กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอนก  ชาวไธสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์
รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวรวุธ  สิมสีดา
งานบริหารงานทั่วไป

นายไกรศร  โยยมรัมย์
งานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

1. สำมะโนประชากรวัยเรียน
2. รับนักเรียน
3. การจัดประชุม
4. รับ-ส่งหนังสือราชการฯ
5. ลงเวลาปฏิบัติราชการ
6. งานอาคาร สถานที่ฯ
7. งานควบคุมภายใน
8. กิจกรรมนักเรียนฯ
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
10.สารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ
11.ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
12.ข้อมูลด้านกีฬา
13.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
14.การ รวม เลิก โอน จัดตั้ง สถานศึกษา
15แผนปฏิบัติราชการ
16.ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ
17.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
18.การบริการห้องประชุม
19.การประชาสัมพันธ์
20.ข้อมูลนักเรียน DMC
21.ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม Set
22.ภาวะทุพโภชนาการ Lunch System
23.ข้อมูลนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
24.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส
25.ข้อมูลประเภทโรงเรียน