กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอนก  ชาวไธสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์
รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวรวุธ  สิมสีดา
งานบริหารงานทั่วไป

นายไกรศร  โยยมรัมย์
งานบริหารงานทั่วไป

นายเอกพงศ์   อมรินทร์ 

งานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ