กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางภัทรวดี  โพธิ์นาแค
หัวหน้างานการบริหารงานงบประมาณ

นางประนอม  ทุมรินทร์
รองหัวหน้างานการบริหารงานงบประมาณ

นางสาวธิษณา  พิลาล้ำ
งานการบริหารงานงบประมาณ

นายอนวัส  โพธิ์นาแค
งานการบริหารงานงบประมาณ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปี
2. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. สรุปค่าใช้จ่าย ไตรมาส
4. การนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
5. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
6. การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
7. การเบิกจ่ายงบบุคลากรทุกประเภท
8. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
9. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
10.เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
11.การระดมทรัพยากร