กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางภัทรวดี  โพธิ์นาแค
หัวหน้างานการบริหารงานงบประมาณ

นางสาวภาวิดา   แก้ววิจิตร์

รองหัวหน้างานบริหารงานเงินโรงเรียน

นางสาวธิษณา  พิลาล้ำ
หัวหน้างานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

นายอนวัส  โพธิ์นาแค
รองหัวหน้างานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

นางสุวรรณา  โสบุตร
รองหัวหน้างานบริหารงานพัสดุโรงเรียน

หน้าที่รับผิดชอบ