กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประพันธ์  ทุมรินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวรุจิรัตน์  ถาวรรัตน์
รองหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวกัญญารัตน์  สังวาลรัมย์
งานบริหารงานบุคคล

นายภรภัทร  แก้วโพธิ์
งานบริหารงานบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อมูลอัตรากำลังฯ
3. การพัฒนาครูและบุคลากรฯ
4. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. การส่งเสริมประสิทธิภาพ
6. ผู้ได้รับวุฒิบัตรคัดกรองคนพิการ
7. คู่มือปฏิบัติงาน
8. การเลื่อนเงินเดือน
9. การแต่งตั้งผู้รักษาการฯ
10.การสรรหา บรรจุ การย้าย
11.ข้อมูลบุคลากรได้รับเครื่องราช
12.การเลื่อนตำแหน่ง วิทยฐานะ
13.วุฒิผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
14.สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคล
15ข้อมูลความต้องการพัฒนา ID Plan