กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประพันธ์  ทุมรินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายภรภัทร  แก้วโพธิ์
งานบริหารงานบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ