กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประนอม  ทุมรินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวรัตติกาล  เขียวศิริ

รองหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายภรภัทร  แก้วโพธิ์
งานบริหารงานบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ