แบบฟอร์มการติดต่อ

    ความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน

    ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน
    ควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนการให้ความช่วยเหลือควรมีความเหมาะสมกิจกรรมและงานที่จัดเตรียมไว้ต้องท้าทายผู้เรียนลำดับขั้นตอนและทิศทางมีความถูกต้องและชัดเจนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนเนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้เรียน

    เอกสารตัวอย่าง