กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกนิษฐา  นบนอบ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวศิริพร  ถาวรรัตน์
รองหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรนภา  ศรีบุญเรือง
งานบริหารงานวิชาการ

นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
งานบริหารงานวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ