กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกนิษฐา  นบนอบ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวศิริพร  ถาวรรัตน์
รองหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
งานบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรนุช  แสนดี
งานบริหารงานวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การทดสอบการอ่านการเขียน ป.1
2. ข้อมูลการสอบ NT (ป.3)
3. ข้อมูลผลการสอบ ONET (ป.6, ม.3)
4. ข้อมูล Schoolmis
5. การอ่านการเขียน ป.1-ม.3
6. ข้อมูลการใช้ข้อสอบกลาง
7. การส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นฯ
8. Digital Literacy
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
10.การบริหารจัดการเรียนรู้ฯ
11.Best Practice
12.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
13.STEM ศึกษา
14.การพัฒนาหลักสูตรฯ
15.การใช้สื่อการเรียนฯ
16.การนิเทศจากภายนอกและภายใน
17.ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ
18.การจัดกิจกรรมแนะแนวฯ