ผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย อรุณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย   อรุณโน เกิดวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2506          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ           (คุรุราษฎร์บำรุง) “คนใหม่” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

ประวัติการศึกษา

 •     พ.ศ. 2526     ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต                                    วิชาเอก เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2552     ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต                            วิชาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

 •     พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ                สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพ      ที่ 83  สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง                      สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ คศ.3 โรงเรียนบ้านคูขาด                  สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสำโรง            พิมาน  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้าน             หนองปลาแดก  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียน         บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก  สพป.บร.4

นายประพันธ์ ทุมรินทร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นายประพันธ์  ทุมรินทร์   เกิดวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2505 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ประวัติการศึกษา

 •     พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก                          ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •     พ.ศ. 2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก           การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการรับราชการ

 •     พ.ศ. 2526 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลำหาด                                อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
 •     พ.ศ. 2528 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ                    อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ                (คุรุราษฎร์บำรุง)  สปอ.สตึก    สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2554 ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ            (คุรุราษฎร์บำรุง    อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2561 รักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ                  (คุรุราษฎร์บำรุง    อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก                     สพป.บร.4

นางกนิษฐา  นบนอบ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นายประพันธ์  ทุมรินทร์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางภัทรวดี   โพธินาแค
หัวหน้างานการบริหารงานงบประมาณ

นายเอนก  ชาวไธสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป