ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 

นายประดิษฐ์ โพธิเงิน

นายประจักษ์ สารศรี

นายวสันต์ โพธิบัติ

นางสุภาภรณ์ บุตรวิเศษ

นายสมชาย อังกุลศรี

นางพิสมัย อรุณโน