ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย อรุณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย   อรุณโน เกิดวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2506          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ           (คุรุราษฎร์บำรุง) “คนใหม่” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

ประวัติการศึกษา

 •     พ.ศ. 2526     ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต                                    วิชาเอก เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2552     ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต                            วิชาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

 •     พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ                สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพ      ที่ 83  สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง                      สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ คศ.3 โรงเรียนบ้านคูขาด                  สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสำโรง            พิมาน  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้าน             หนองปลาแดก  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียน         บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก  สพป.บร.4

นายประพันธ์ ทุมรินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นายประพันธ์  ทุมรินทร์   เกิดวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2505 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ประวัติการศึกษา

 •     พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก                          ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •     พ.ศ. 2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก           การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการรับราชการ

 •     พ.ศ. 2526 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลำหาด                                อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
 •     พ.ศ. 2528 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ                    อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ                (คุรุราษฎร์บำรุง)  สปอ.สตึก    สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2554 ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ            (คุรุราษฎร์บำรุง    อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2561 รักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ                  (คุรุราษฎร์บำรุง    อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก                     สพป.บร.4

นายเอนก  ชาวไธสง(หนิง)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางประนอม  ทุมรินทร์(นอม)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์(นา)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์(อาง)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางภัทรวดี โพธินาแค(อ้อย)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา   นบนอบ (ปุ๊ก)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิรัตน์  ไตรทรัพย์ (เป่)
ครู

นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (ดาว)
ครู

นายอนวัส  โพธิ์พิธี (เจน)
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิษณา พิลาล้ำ(มาย)
ครู 

นายวรวุธ   สิมสีดา (วุด)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรนุช  แสนดี(หนึ่ง)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลูกจ้างชั่วคราว

นายไกรศร โยยรัมย์(โทน)
ครูวิกฤติ ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกัญญารัตน์ สังวาลรัมย์(ชมพู่)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายภรภัทร แก้วโพธิ์(ลูกปลา)
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียน)

นางสาวบุญทัน  วัลวาล(บาน)
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียน)