ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย อรุณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นางพิสมัย   อรุณโน เกิดวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2506  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) “คนใหม่” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

ประวัติการศึกษา

 •  พ.ศ. 2526     ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต              วิชาเอก เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 •  พ.ศ. 2552     ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต       วิชาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

 •     พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ                สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพ      ที่ 83  สปอ.บุณฑริก  สปจ.อุบลราชธานี
 •     พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง                      สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ คศ.3 โรงเรียนบ้านคูขาด                  สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •     พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสำโรง            พิมาน  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้าน             หนองปลาแดก  อำเภอสตึก  สพป.บร.4
 •     พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียน         บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก  สพป.บร.4

นางประนอม ทุมรินทร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฏร์บำรุง)

นางประนอม   ทุมรินทร์  เกิดวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2507  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565  

ประวัติการศึกษา

 •  พ.ศ. 2531     ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต              วิชาเอก การประถมศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
 •  พ.ศ. 2554     ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   วิชาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการรับราชการ

 •  พ.ศ. 2529 ครู 2  ระดับ 2 โรงเรียนบ้านสันติสุข               สปอ.ละหานทราย  สปจ.บุรีรัมย์
 •  พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสันติสุข      สปอ.ละหานทราย  สปจ.บุรีรัมย์
 •  พ.ศ. 2538 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •  พ.ศ. 2544 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สปอ.สตึก  สปจ.บุรีรัมย์
 •  พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 •  พ.ศ. 2550 ครู  คศ.3  ระดับ 8 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)อำเภอสตึก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 •  พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก  สพป.บร.4

นางประนอม  ทุมรินทร์(นอม)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 )

นางสาวรัตติกาล  เขียวศิริ(ตู่)
ครูผู้ช่วย

( ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 )

นายเอกพงศ์   อมรินทร์ (อ๊อฟ)
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

(ห้องเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม)

นางสุวรรณา โสบุตร (แต๋ม)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้น)ประถมศึกษาปีที่  1 )

นางสาวพรนภา ศรีบุญเรือง(สตังค์)
ครูผู้ช่วย

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2 )

นายภรภัทร แก้วโพธิ์(ปลา)
ครูอัตราจ้าง

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )

นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์(อาง)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3 )

นายอนวัส   โพธิ์พิธี(เจน)
ครู

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )

นางสาวธิษณา พิลาล้ำ(มาย)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการ

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5 )

นางภัทรวดี โพธินาแค(อ้อย)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6 )

นางกนิษฐา   นบนอบ (ปุ๊ก)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 )

นายไกรศร โยยรัมย์(โทน)
ครูวิกฤติ (ลูกจ้างชั่วคราว)

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 )

นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์(นา)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 )

นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์(ภา)
ครู/วิทยฐาะชำนาญการ

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 )

นายเอนก  ชาวไธสง(หนิง)
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 )

นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (ดาว)
ครู

( ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 )

นายวรวุธ  สิมสีดา(วุด)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวกิตติยาพร  คำโพธิ์ (เหมิว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางบุญทัน  วัลวาล (บาน)
แม่ครัว (ลูกจ้างชั่วคราว)