ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2/2565

# ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 / 2565 #

ดาวห์โหลด..ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ระดับชั้นครูผู้สอน/ประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Downlond) เอกสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Downlond) เอกสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Downlond) เอกสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Downlond) เอกสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Downlond) เอกสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Downlond) เอกสาร
-นางประนอม ทุมรินทร์ (แม่ครูนอม)
-นางสาวอรนุช  แสนดี (แม่ครูหนึ่ง)
-นางสุวรรณา โสบุตร  (แม่ครูแต๋ม)  
-นางสาวพรนภา ศรีบุญเรือง (แม่ครูสตังค์) / นายภรภัทร แก้วโพธิ์ (พ่อครูปลา)
-นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์ (แม่ครูอาง)
-นายอนวัส  โพธิ์พิธี (พ่อครูเจน)
-นางสาวธิษณา พิลาล้ำ (แม่ครูมาย)
-นางภัทรวดี โพธินาแค (แม่ครูอ้อย)
-นางกนิษฐา   นบนอบ (แม่ครูปุ๊ก) /นายไกรศร โยยรัมย์ (พ่อครูโทน)
-นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ (แม่ครูนา) / นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์(ภา)
-นายเอนก  ชาวไธสง (พ่อครูหนิง) /นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (แม่ครูดาว)
ดาวห์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ระดับชั้นครูผู้สอน/ประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Downlond) ไม่มี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Downlond) ไม่มี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Downlond) ไม่มี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Downlond) ไม่มี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Downlond) ไม่มี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Downlond) ไม่มี
-นางประนอม ทุมรินทร์ (แม่ครูนอม)
-นางสาวอรนุช  แสนดี (แม่ครูหนึ่ง)
-นางสุวรรณา โสบุตร  (แม่ครูแต๋ม)    
-นางสาวพรนภา ศรีบุญเรือง (แม่ครูสตังค์) / นายภรภัทร แก้วโพธิ์ (พ่อครูปลา)
-นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์ (แม่ครูอาง)
-นายอนวัส  โพธิ์พิธี (พ่อครูเจน)
-นางสาวธิษณา พิลาล้ำ (แม่ครูมาย)
-นางภัทรวดี โพธินาแค (แม่ครูอ้อย)
-นางกนิษฐา   นบนอบ (แม่ครูปุ๊ก) /นายไกรศร โยยรัมย์ (พ่อครูโทน)
-นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ (แม่ครูนา) / นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์(ภา)
-นายเอนก  ชาวไธสง (พ่อครูหนิง) /นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (แม่ครูดาว)