ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

# ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับชั้นครูผู้สอน/ประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวรุจิรัตน์  ไตรทรัพย์ (แม่ครูเป่)
นางสาวอรนุช  แสนดี(แม่ครูหนึ่ง)
นางประนอม  ทุมรินทร์(แม่ครูประนอม)    
นายอนวัส  โพธิ์พิธี (พ่อครูเจน)
นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์(แม่ครูอาง)
นายภรภัทร แก้วโพธิ์(พ่อครูปลา)และ นางสาวกัญญารัตน์ สังวาลรัมย์(แม่ครูชมพู่)
นางสาวธิษณา พิลาล้ำ(แม่ครูมาย)
นางภัทรวดี โพธินาแค(แม่ครูอ้อย)
นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (แม่ครูดาว)และนายประพันธ์ ทุมรินทร์(พ่อครูนาย)
นางกนิษฐา   นบนอบ (แม่ครูปุ๊ก)และนายไกรศร โยยรัมย์(พ่อครูโทน)
นายเอนก  ชาวไธสง(พ่อครูหนิง)และนางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์(แม่ครูนา)