ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2/2564

# ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 / 2564 #

ดาวห์โหลด..ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ระดับชั้นครูผู้สอน/ประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Downlond)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Downlond)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Downlond)
-นางสาวรุจิรัตน์  ไตรทรัพย์ (แม่ครูเป่)
-นางสาวอรนุช  แสนดี (แม่ครูหนึ่ง)
-นางประนอม  ทุมรินทร์ (แม่ครูนอม)    
-นายภรภัทร แก้วโพธิ์ (พ่อครูปลา) / นายประพันธ์ ทุมรินทร์ (พ่อครูนาย)
-นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์ (แม่ครูอาง)
-นายอนวัส  โพธิ์พิธี (พ่อครูเจน)
-นางสาวธิษณา พิลาล้ำ (แม่ครูมาย)
-นางภัทรวดี โพธินาแค (แม่ครูอ้อย)
-นางกนิษฐา   นบนอบ (แม่ครูปุ๊ก) /นายไกรศร โยยรัมย์ (พ่อครูโทน)
-นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (แม่ครูดาว)
-นายเอนก  ชาวไธสง (พ่อครูหนิง) /นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ (แม่ครูนา)
ดาวห์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ระดับชั้นครูผู้สอน/ประจำชั้น
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Downlond)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Downlond)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Downlond)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Downlond)
-นางสาวรุจิรัตน์  ไตรทรัพย์ (แม่ครูเป่)
-นางสาวอรนุช  แสนดี (แม่ครูหนึ่ง)
-นางประนอม  ทุมรินทร์ (แม่ครูนอม)    
-นายภรภัทร แก้วโพธิ์ (พ่อครูปลา) / นายประพันธ์ ทุมรินทร์ (พ่อครูนาย)
-นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์ (แม่ครูอาง)
-นายอนวัส  โพธิ์พิธี (พ่อครูเจน)
-นางสาวธิษณา พิลาล้ำ (แม่ครูมาย)
-นางภัทรวดี โพธินาแค (แม่ครูอ้อย)
-นางกนิษฐา   นบนอบ (แม่ครูปุ๊ก) /นายไกรศร โยยรัมย์ (พ่อครูโทน)
-นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์ (แม่ครูดาว)
-นายเอนก  ชาวไธสง (พ่อครูหนิง) /นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ (แม่ครูนา)