ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2491 โดยมีนายพิณ พงษ์สวัสดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรกอยู่ในความอุปการะของคณะกรรมการอำเภอสตึก โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสตึก11 ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป. 4 โดยมี นายพรหมา พันธ์พินิจ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2497 ทางราชการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ โพธิ์เงิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2520 ทางราชการแต่งตั้ง นายวสันต์ โพธิบัติ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2526 ในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และขยายเป็น 2 ห้องเรียนในปการศึกษา 2536 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาใน ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ใน ปีการศึกษา 2539 ตั้งอยู่ 123 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เป็นโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มโรงเรียน ตำบลสตึก ห่างจาก อำเภอสตึก ประมาณ 2.7 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวาโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดถนนใหญ่สายอำเภอสตึก – อำเภอห้วยราชการสัญจรไปมาและการติดต่อราชการสะดวก การจัดการศึกษาได้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากรประมาณ 3,500 คนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ค้าขาย และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวประมาณ 8,000 บาทต่อปี ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดี สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชนค่อนข้างน้อย

เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ

ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสระกระจาย มีประชากรประมาณ 5,000 คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา ทำสวนยางพารา และทำไร่อ้อย อาชีพรองลงมาคือ การเลี้ยงโค การค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการ 3 วัด ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 8,000 บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง เช่น สถานีอนามัย วัด ศูนย์ทดลองยาง ที่ทำการบริหารส่วนตำบล และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน

ประชากร

ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มีประชากร รวมทั้งสิ้น 172 คน แยกเป็นชาย จำนวน 89 คน และหญิง จำนวน 83 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จำนวน 250 คน หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด