ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ลำดับที่ 1 เด็กชายชนเดช  ตุละภิภาค เบอร์ 1 พรรคพัฒนาฟ้าขาว ได้ 76 คะแนน
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงภัคจิรา ศรีพุฒ เบอร์ 2 พรรคร่วมใจฟ้าขาวพัฒนาโรงเรียน ได้ 60 คะแนน  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4  และบัตรเสีย 6   จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 146  คน

สรุปผล

เด็กชายชนเดช  ตุละภิภาค เบอร์ 1 พรรคพัฒนาฟ้าขาว  ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดได้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ ที่ 25  มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ อาคารหอประชุม 65 ปี ชาวฟ้าขาว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงบ่าย งานส่งเสริมประชาธิปไตย ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนดีในดวงใจ ที่มีความรู้ ความสามารถ คิดดี ทำดี กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีน้ำใจ มีความเสียสละและ ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียน ในการช่วยดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียนตาม ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมหน้าเสาธง การแข่งขันกีฬาสี และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในปีการศึกษา2564 นี้ นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครู ให้การดูแลและเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ทีนี้ด้วย 〈อ่านต่อ〉