การรับนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 การรับนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพันธ์ ทุมรินทร์ รองอำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มีโอกาสต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเด็นการนิเทศ เช่นการดำเนินการตามนโยบายมาตรการการเฝ้าระวัง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID19) การจัดรูปแบบการสอนในสถานการณ์ COVID19 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ให้ข้อคิดและชี้แนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด…ต่อไป