โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอสตึก”

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอสตึก”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางประนอม ทุมรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอสตึก

นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครูผอ.เขต พบเพื่อนครู อ.สตึก” ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต, ดร.พิทักษ์ สมพร้อม, นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด อำเภอสตึก โดยมีการมอบเกียรติบัตรก่อนและทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ