ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูเอกพงศ์ อมรินทร์

📢เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้ให้การต้อนรับนายเอกพงศ์ อมรินทร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)จากมหาวิทยาลัยรัชภัฎบุรีรัมย์ เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และในนามของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง.