29 ก.ค. 65 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ และการแข่งขันแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมมือกันและส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป