ประชาสัมพันธ์เชิญครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 รับการตรวจ ATK

ในวันพุธที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุงบำรุง) กลุ่มเพื่อน ส.ส.รังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสตึก รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ผู้นำชุมชน อสม. รวมพลังคนตำบลสตึก หยุดโควิด-19 จัดกิจกรรมค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ ในการนี้ขอเชิญครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ หรือผู้มีอาการไม่สบาย ไข้ ไอ เจ็บคอ และท่านที่กักตัวครบ 7 วัน ทุกหมู่บ้าน(11หมู่บ้าน) นำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมโทรศัพท์มือถือสแกนรับชุดตรวจ ATK และรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากนางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุงบำรุง) และคณะครูทุกท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร (ฝ่ายบริหาร) 082-132-4908