ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) (ฉบับที่ 5) เรื่องโรงเรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) (ฉบับที่ 5) เรื่องโรงเรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแพร่ระบาดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ สายพันธ์ Omicron(โอไมครอน หรือ โอมครอน) ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้าง ในเขตอำเภอสตึก ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและ ตามภูมิลำเนาของนักเรียนเป็นไป ด้วยความยากลำบาก อาจเป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดในชุมชนได้ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. วันที่ 21 ก.พ.2565 – 2  มีนาคม 2565 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน แบบ On Hand , On Line โดยให้ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา รับผิดชอบตามตารางเรียน นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน

2. เปิดเรียนแบบ On Site (100%) ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (ทุกชั้นเรียน)

3. อนึ่ง หลังวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดที่มีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จามให้นักเรียนไม่ต้องมาเรียนทีโรงเรียนโดยให้เรียนแบบ On Hand , On Line จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ

4. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการตามปกติ (ทุกคน)เพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางโรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ(Social Distancing) ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

5. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและในกรณีมีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้งข้อมูลการเดินทาง(Time Line)ตามความจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อดำเนินการมาตรการ ทางสาธารณสุข ต่อไป

6. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhorschool.ac.th/mainhttps://www.facebook.com/nongkhorschool/ อยู่เสมอ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ขอแสดงความนับถือ (นางพิสมัย อรุณโน )ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เบอร์โทรติดต่อได้ที่….088-363-2506

***************************************************************************************************************

จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ

-**- หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง -**