ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) (ฉบับที่ 4) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) (ฉบับที่ 4)  เรื่องโรงเรียนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแพร่ระบาดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ สายพันธ์ Omicron(โอไมครอน หรือ โอมครอน) ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้าง  ในเขตอำเภอสตึก ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและ ตามภูมิลำเนาของนักเรียนเป็นไป ด้วยความยากลำบาก อาจเป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดในชุมชนได้ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชน     จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้
     1.  วันที่ 3 – 9  กุมภาพันธ์ 2565 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน แบบ On Hand , On Line โดยให้ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา รับผิดชอบตามตารางเรียน  นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน
     2.  เปิดเรียนแบบ On Site (100%) ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (ทุกชั้นเรียน)
     3.  อนึ่ง หลังวันพฤหัสบดี  ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดที่มีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จามให้นักเรียนไม่ต้องมาเรียนทีโรงเรียนโดยให้เรียนแบบ On Hand , On Line จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
     4. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการเฉพาะครูเวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางโรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ(Social Distancing) ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
     5.  ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและในกรณีมีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้งข้อมูลการเดินทาง(Time Line)ตามความจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อดำเนินการมาตรการ ทางสาธารณสุข ต่อไป
     6. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhorschool.ac.th/main  –https://www.facebook.com/nongkhorschool/ อยู่เสมอ จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565
ขอแสดงความนับถือ (นางพิสมัย อรุณโน )ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เบอร์โทรติดต่อได้ที่….088-363-2506
*************************************************************************
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ
-**- หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง -**