โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 90:30 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้มีมาตรการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “ นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ”1.เพิ่มช่องทางและขยายเวลาการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค2.ปรับลดการบันทึกข้อมูล นร.01 ในระบบ3.วางแนวทาง ปรับปฏิทินการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค นร.014.ปรับรูปแบบการพิจราณารับรองผลการคัดกรอง นร. 05การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ทันตามปฏิทินเดิม ให้ดำเนินการคัดกรองตามปฏิทินปกติ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับ ผลกระทบและตรงตามหลักเกณฑ์ของ กสศ. ให้ได้รับเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไขกลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของ ศบค. และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีความเสี่ยง ให้สามารถดำเนินการคัดกรองได้ตลอดระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564และ กสศ. จะตัดเกณฑ์ PMT ต้นภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 แล้วจึงจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รับทุนเสมอภาคตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3