การทดสอบ Pre NT นักเรียนชั้นป.3และ Pre O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ( ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 )

วันที่ 28 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดสอบการวัดคุณภาพการศึกษา ทดสอบ Pre NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ การทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และทางโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนผู้เข้าสอบ และครูผู้คุ้มสอบ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันบาดของไวรัส Covid-19 ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทดสอบ Pre O-NET ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การทดสอบในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถของนักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย และจะนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน ทั้งรายบุคคลและการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งการดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย