ประกาศ (ฉบับที่ 3) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแพร่ระบาดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ สายพันธ์ Omicron (โอไมครอน หรือ โอมครอน) ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในเขตอำเภอสตึก ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและ ตามภูมิลำเนาของนักเรียนเป็นไปด้วยความยากลำบาก อาจเป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดในชุมชนได้ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชน
จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้
     1.ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบ (On Site)
     2.ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน แบบ On Hand , On Line โดยให้ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา รับผิดชอบตามตารางเรียน นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน)
     3.เปิดเรียนแบบ On Site (100%) ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (ทุกชั้นเรียน)
     4.อนึ่ง หลังวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดที่มีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จามให้นักเรียนไม่ต้องมาเรียนทีโรงเรียนโดยให้เรียนแบบ On Hand ,On Line จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
     5. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการเฉพาะครูเวรประจำวันดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางโรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ(Social Distancing) ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
     6.ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและในกรณีมีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้งข้อมูลการเดินทาง
(Time Line)ตามความจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อดำเนินการมาตรการ ทางสาธารณสุข ต่อไป
     7. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhorschool.ac.th/main และ www.facebook.com/nongkhorschoolโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อยู่เสมอ จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ขอแสดงความนับถือ (นางพิสมัย อรุณโน )ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เบอร์โทรติดต่อได้ที่….088-363-2506
*************************************************************************
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ
-**- หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง -**