โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มอบหมายให้ครูเวรประจำวันคัดกรองนักเรียนในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสCovid -19 ทางโรงเรียนมีการคัดกรองให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ 6 มาตรการหลัก ได้แก่

     1) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

     2) สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

     3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

     4) คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา

     5) ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก และ

     6) ทำความสะอาด นอกจากนี้ได้กำหนด

กำหนด 6 มาตรการเสริม เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้

     1) ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

     2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน

     3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง

     4) ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน

     5) สำรวจตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ

     6) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค