วันที่ 11 มกราคม 2565 แจกเงินค่าอาหารกลางวันและใบงานให้กับนักเรียน

วันที่ 11 มกราคม 2565 แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงาน หนังสือแบบฝึกหัด ไปเรียนที่บ้าน แบบ On Hand,On Line ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่บ้านทางโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จึงได้ดำเนินการ จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 เป็นเงิน 80 บาทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 การแพร่ระบาดของ สายพันธ์ Omicron (โอไมครอน หรือ โอมครอน) ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและ ตามภูมิลําเนาของนักเรียน โรงเรียนของเรามีการคัดกรองผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) กําหนดให้มีการจัดการเรียนแบบ On Site (100%)ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกชั้นเรียน
ติดตามข่าสารเพิ่มเติม ได้ที่.http://nongkhorschool.ac.th/main/ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ
-**- หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง -**-