วันที่ 4 มกราคม 2565 แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียน

วันที่ 4 มกราคม 2565 แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

วันที่ 4 มกราคม 2565 แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงาน หนังสือแบบฝึกหัด ไปเรียนที่บ้าน แบบ On Hand,On Line ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่บ้านทางโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จึงได้ดำเนินการ จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของวันที่ 4-10 มกราคม 2565 เป็นเงิน 100 บาทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 โรงเรียนของเรามีการคัดกรองผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่.http://nongkhorschool.ac.th/main/ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ

-**- หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง -**-