ประกาศโรงเรียนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การแพร่ระบาดของ สายพันธ์ Omicron (โอไมครอน หรือ โอมครอน) ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและ ตามภูมิลําเนาของนักเรียนเป็นไปด้วยความยากลําบาก อาจเป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดในชุมชนได้ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชน จึงมีการกําหนดมาตรการจัดการเรียนการสอนดังนี้

๑. งดการจัดการสอนที่โรงเรียน แบบ On Site ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน แบบ On Hand , On Line โดยให้ครูประจําชั้น / ครูประจําวิชา รับผิดชอบตามตารางเรียน นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน)

๒. โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) กําหนดให้มีการจัดการเรียนแบบ On Site (๑๐๐%) ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทุกชั้นเรียน

๓. อนึ่ง ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากนักเรียนคนไดที่มีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม ให้นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน โดยให้เรียนแบบ On Hand ,หรือ On Line จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ

๔. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ(Social Distancing) ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

๕. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและในกรณีมีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้ง กับทางโรงเรียน / เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้นําชุมชน ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เพื่อดําเนินการมาตรการ ทางสาธารณสุข ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิสมัย อรุณโน )

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)