การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15-16

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15-16 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้…..ครับ   https://www.facebook.com/nongkhorschool/

การพัฒนาผู้ครูผู้เข้าอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ครูผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เองได้ตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถานศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้   ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูในโรงเรียนและเครือข่าย ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ได้พิจารณาเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูทั้งในโรงเรียนและเครือข่าย เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15-16  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รู้จักการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการสอนของตนเองโดยการตัดต่อวีดีโอ ได้
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรขยายผลได้ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15-16

ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรม  นายเอนก ชาวไธสง (วิทยากร)  ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ โดยมีนางพิสมัย  อรุณโน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) พร้อมทั้งนางลัดดาวัลย์  แสงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ  (กลุ่มสตึก 3)ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม CyberLink PowerDirector 15-16 ซึ่งในนามของคณะทำงานจัดการฝึกอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย