การทดสอบ Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบทดสอบ Pre O-NET ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 1 /64)

การทดสอบ Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบทดสอบ Pre O-NET  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2564 )

 วันที่  21  ธันวาคม  2546  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้จัดสอบการวัดคุณภาพการศึกษา ทดสอบ Pre NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ การทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทดสอบ Pre O-NET  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  การทดสอบในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถของนักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย และจะนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน ทั้งรายบุคคลและการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีนางพิสมัย  อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย