การนิเทศ ติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564