พิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2564 นางพิสมัย อรุณโณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอย สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                   
     ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษา สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน 10,000 บาทและ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 23,580 บาท รวมเป็นเงิน 33,580  บาท