ประกาศ..โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) – ปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป -จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ประกาศ..โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

เรื่อง ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนให้เรียนที่บ้านด้วยเอกสารต่อไปอีก

**- ปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป -**จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “On Hand”

อยู่ที่บ้านด้วยเอกสาร ให้ท่านดูแลนักเรียนในความปกครองมีความปลอดภัยทุกด้าน และติดตามข่าวสารของทางโรงเรียน ติดต่อได้ทาง   Social Network /เฟตบุ๊คโรงเรียน ::www.facebook.com/nongkhorschool/  เว็บไซต์โรงเรียน:: www.nongkhorschool.ac.th/main/

/โรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์/