แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียน

        วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางพิสมัย  อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) นายประพันธ์ ทุมรินทร์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงาน หนังสือแบบฝึกหัด ไปเรียนที่บ้าน แบบ On Hand ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่บ้านทางโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จึงได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ของวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 100 บาท พร้อมทั้งรับอาหารเสริมนม   ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสCovid -19 ทางโรงเรียนมีการคัดกรองผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19