ประกาศ..โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 – 8  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
กำหนดปิดเรียน..โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

เรื่อง  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

——————————————————————————–

                        ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้โรงเรียนประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ของระบบ Thai Stop Covid+และนำส่งผลการประเมินเพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 2-8  สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป  และแจ้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการใช้อาคารสถานที่ เพื่อเป็นสถานที่พักคอยหรือสถานกักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่จุดเสี่ยง  อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคมสำหรับกลุ่มสีเขียว (Community  Isolation) นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดเป็นวงกว้าง และมีแนวโน้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับยังไม่ทราบผลพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  และโรงเรียนได้พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งพื้นที่โรงเรียนบริเวณให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)เป็นสถานที่พักคอยหรือสถานที่กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยง  สำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community  Isolation) เพื่อใช้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โรงเรียนจึงดำเนินการ ดังนี้

  1. ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Hand โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด  ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง
  2. งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
  3. ผู้เข้ามาติดต่อราชการให้เข้าออกทางประตูทิศตะวันออกเท่านั้น
  4. ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าบริเวรควบคุมโดยเด็ดขาด
  5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site อยู่ที่บ้านตามที่ครูประจำชั้นมอบหมาย  ร่วมทั้งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพื้นที่เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนทางช่อง Social Network  เว็บไซต์โรงเรียน http://www.nongkhorschool.ac.th/main/ หรือ  เฟสบุ๊คโรงเรียนwww.facebook.com/nongkhorschool/ หรือไลน์กลุ่มชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564

นางพิสมัย  อรุณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)